Witamy na naszym parkingu.

Witam na prywatnym, płatnym parkingu przy kościele. Parking ma dwie części. Za szlabanami przeznaczony jest wyłącznie dla klientów posiadających wykupiony abonament. Przed bramą natomiast mamy opłaty godzinowe.

Wjeżdżający na parking są zobowiązani do przeczytania Regulaminu.

Ceny za parkowanie przed bramą są następujące:
• za pierwszą rozpoczętą godz. – 2 zł.
• za drugą rozpoczętą godz. – 4 zł.
• za każdą kolejną rozpoczętą godz. – 4 zł.

Opłata abonamentowa wynosi 130 zł miesięcznie przy kontynuacji abonamentu.  Zaś 150 zł przy przerwach w ciągłości opłat oraz przy nowym abonamencie.

Zapraszamy do korzystania!

Prosimy nie parkować w miejscach niedozwolonych, ponieważ ograniczasz widoczność lub blokujesz możliwość płynnego przejazdu.  Na terenie parkingu znajduje się również przedszkole, dlatego trzeba uważać na dzieci.

Regulamin

Regulamin parkingu prywatnego

znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi

www.parking.jezuici.pl

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z parkingu niestrzeżonego znajdującego się pod zarządem Parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60, zwanej dalej „Zarządcą”;
 2. Parking jest parkingiem prywatnym, niestrzeżonym i monitorowanym, przeznaczonym wyłącznie dla osób posiadających ważny abonament;
 3. Każdy korzystający z parkingu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wjazdem na teren parkingu.

§ 2.

Umowa najmu miejsca parkingowego

 1. Wjazd na parking jest równoznaczny z zawarciem umowy najmu miejsca parkingowego, której stroną pozostają Zarządca oraz korzystający
  z parkingu, na zasadach niniejszego Regulaminu;
 2. Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu przez użytkownika na teren parkingu, a kończy się wraz z chwilą wyjazdu z terenu parkingu;
 3. Każdy użytkownik pojazdu, decydując się na korzystanie z parkingu, akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 3.

Słowniczek

Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 • „korzystający z parkingu” – osobę, która faktycznie wjechała na parking;
 • „Zarządca parkingu” – Parafię Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60.
 • „miejsce parkingowe” – powierzchnię na terenie parkingu przeznaczoną do parkowania pojazdów.

§ 4.

Odpłatność za korzystanie z parkingu

 1. Parking jest parkingiem płatnym, czynnym 24 h, wyłącznie dla klientów, którzy wcześniej opłacili miejsce postojowe. Wszystkie podane w regulaminie kwoty są kwotami brutto.
 2. Parking składa się z dwóch części. Część pierwsza parkingu jest przed bramą wjazdową od ulicy Sienkiewicza. Parkowanie w tej części związane jest z opłatą za każdą godzinę postoju. Jest to parking dla samochodów nie przekraczających swoją długością 4,5 m. Część druga parkingu znajduje się za szlabanami. Parkują w niej osoby, które wcześniej wykupiły miesięczny abonament.
 3. Opłaty za parkowanie godzinowe regulowane są z góry na portierni parkingu.
 4. Ceny za parkowanie przed bramą są następujące:
  •  za pierwszą rozpoczętą godz. – 2 zł.
  •  za drugą rozpoczętą godz. – 4 zł.
  •  za każdą kolejną rozpoczętą godz. – 4 zł.
 5. Opłata abonamentowa wynosi 130 zł miesięcznie przy kontynuacji abonamentu oraz 150 zł przy przerwach w ciągłości opłat oraz przy nowym abonamencie.
 6. Abonament miesięczny obejmuje miesiąc kalendarzowy, niezależnie od tego, który dzień miesiąca będzie dniem pierwszym korzystania z abonamentu. Zawsze ostatnim dniem abonamentu miesięcznego jest ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
 7. Pierwszy abonament należy wykupić na portierni, rejestrując swój samochód. Portiernia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:55.
 8. Natomiast płatność za kontynuację abonamentu można dokonać wyłącznie przelewem na konto bankowe o numerze: 65 2130 0004 2001 0919 2956 0001. W tytule przelewu należy podać numer rejestracyjny samochodu oraz telefon kierowcy. Paragon potwierdzający płatność jest do odbioru na portierni po zaksięgowaniu wpłaty. Przy kontynuacji abonamentu, płatność przedłuża abonament o kolejny miesiąc kalendarzowy.
 9. Dla kontynuacji abonamentu przelew musi być zaksięgowany na koncie bankowym Zarządcy parkingu do 24 dnia każdego miesiąca poprzedzającego wykupienie abonamentu. Przeoczenie płatności spowoduje, że system nie autoryzuje rejestracji i samochód nie będzie mógł wjechać na parking. Na ponowne wpisanie samochodu do bazy Zarządca parkingu potrzebuje do 5 dni roboczych. Taka przerwa w płatności traktowana jest jako brak ciągłości opłat i powoduje, że cena abonamentu wynosi 150 zł.
 10. Zarządca parkingu umożliwia klientom parkingu dostęp do otwierania nocnej bramy przy rondzie za pośrednictwem telefonu komórkowego. Usługa kosztuje 100 zł rocznie i opłacana jest w księgarni Fundacji Mocni w Duchu (ul. Sienkiewicza 60).
 11. Usługa otwierania bramy za pośrednictwem telefonu komórkowego jest powiązana z ciągłością abonamentu. Przerwanie ciągłości w opłacaniu abonamentu skutkuje wygaśnięciem usługi otwierania bramy i koniecznością wykupienia dostępu do otwierania bramy na nowo (na rok liczony od momentu ponownej opłaty);
 12. Opłata z tytułu korzystania z miejsca parkingowego bez opłacenia abonamentu abonamentu lub bez opłaconego parkingu godzinowego wynosi 300 zł za każdą rozpoczętą dobę;
 13. W razie uchybienia zasadom wskazanym w niniejszym regulaminie, (np. za parkowanie w miejscu zabronionym) Zarządca obciąży korzystającego z parkingu dodatkową opłatą w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą dobę – niezależnie od czasu trwania uchybienia;
 14. W przypadku uchybień wskazanych w punkcie 12 i 13 tego paragrafu kierowca samochodu otrzyma wezwanie do zapłaty naklejone na szybę pojazdu, udokumentowane zdjęciem lub nagraniem z monitoringu. W przypadku zignorowania wezwania do zapłaty w ciągu siedmiu dni, sprawa będzie kierowana do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia. Kosztami procesu sądowego zostanie obciążony korzystający z parkingu. Brak wezwania do zapłaty nie wyłącza odpowiedzialności korzystającego z parkingu za brak opłaty;
 15. Opłata za zgranie i zabezpieczanie monitoringu w celu dowodowym wynosi 500 zł za dobę. Materiał dowodowy jest zgrywany i zabezpieczany siódmego dnia od momentu nieuregulowanej umowy najmu za miejsce postojowe;
 16. W przypadku, w którym zarządca parkingu będzie zmuszony ustalać dane właściciela pojazdu, opłata za ustalenie danych dłużnika na podstawie numeru rejestracyjnego samochodu wynosi 500 zł. Opłata za ustalenie danych dłużnika na podstawie monitoringu wynosi 500 zł.
 17. Opłaty podlegają kumulacji, co oznacza, że za zaparkowanie w miejscu zakazanym (500 zł/doba), bez opłaconego abonamentu (300 zł/doba) i konieczności zgrania i zabezpieczania monitoringu (500 zł/doba) oraz ustalenie danych dłużnika (500 zł) w sądzie Zarządca będzie rościł o kwotę 1800 zł lub wyższą, w zależności od liczby dni i ewentualnego odholowania.
 18. Parking jest bezpłatny dla osób korzystających z posługi duszpasterskiej w parafii – w czasie trwania wydarzeń duszpasterskich.

§ 5.

Zasady korzystania z parkingu

 1. Na drogach wewnętrznych parkingu obowiązują postanowienia Regulaminu,
  a w zakresie nieuregulowanym – przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.).
 2. Kontrolę w zakresie zgodności postępowania korzystających z parkingu z przepisami prawnymi i postanowieniami Regulaminu sprawują osoby działające z upoważnienia Zarządcy.
 3. Korzystający z parkingu zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie
  w wyznaczonych do tego miejscach parkingowych. Zabrania się korzystania z miejsc parkingowych odznaczonych jako przeznaczone dla celów innych niż abonamentowe.
 4. Z uwagi na liczne wydarzenia duszpasterskie odbywające się na terenie parafii,
  w czasie ich trwania, mogą zachodzić trudności z wyjechaniem lub wjechaniem na parking. Informacje o działalności parafii i datach wydarzeń dostępne są na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych.

§ 6.

Odpowiedzialność z tytułu korzystania z parkingu
i odpowiedzialność Zarządcy

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy, ich wyposażenie i inne mienie korzystających z parkingu, a pozostawionych na jego terenie;
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z miejsc parkingowych niezgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu, wyrządzone przez korzystających z parkingu lub osoby trzecie;
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działań czynników atmosferycznych i siły wyższej (w tym powodzie, silne wiatry, gradobicia itd.);
 4. Korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie samego, osoby, pozostające pod jego opieką oraz pojazd, którym wjechał na parking. Korzystający z parkingu, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o powstałej szkodzie na adres: [email protected]
 5. Zniszczenie lub uszkodzenie szlabanu skutkujące koniecznością jego wymiany lub naprawy obciąża sprawcę zdarzenia.

§ 7.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
 2. Na terenie parkingu pierwszeństwo mają piesi i rowerzyści;
 3. Na terenie parkingu bezwzględnie zabrania się:
  a) palenia tytoniu i używanie otwartego ognia;
  b) spożywania alkoholu;
  c) parkowania w miejscach zabronionych;
  d) wyprowadzania psów i innych zwierząt;
  e) składowania paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również opróżnionych pojemników po takich substancjach;
  f) postoju pojazdu z pracującym silnikiem;
  g) parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym, układem chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zniszczenie parkingu;
  h) postępowania niezgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi;
 4. Na miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabrania się:
  a) mycia, naprawy, odkurzania pojazdów;
  b) wymiany cieczy chłodzącej;
  c) napełniania czy uzupełniania paliwa lub olejów;
  d) innych czynności mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne bądź estetykę parkingu;
 5. Handel obnośny, obwoźny, roznoszenie ulotek, organizowanie zgromadzeń, występów artystycznych i innych, na terenie parkingu, są dozwolone wyłącznie za uzyskaniem uprzedniej, pisemnej zgody Zarządcy.

§ 8.

Odholowanie pojazdu

 1. Korzystający z parkingu, z chwilą zawarcia umowy opisanej w §2 wyraża zgodę na odholowanie pojazdu:
  a) niezwłocznie, w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zakazanym;
  b) w przypadku parkowania pojazdu bez opłacenia abonamentu, łącznie przez co najmniej 7 dni;
 2. Odholowanie na podstawie punktu 1b nastąpi po uprzednim wezwaniu do usunięcia pojazdu, naklejonym na szybę pojazdu, udokumentowanym zdjęciem lub nagraniem z monitoringu. W przypadku zignorowania wezwania do zapłaty, ósmego dnia pojazd zostanie odholowany;
 3. Odholowanie pojazdu odbędzie się z zachowaniem należytej staranności:
  a) w przypadku pkt 1a) na inne miejsce parkingu parafii;
  b) w przypadku 1b) na publiczny, niepłatny i niestrzeżony parking przy ulicy,
  w Łodzi. Wszelkie informacje odnośnie miejsca pozostawienia pojazdu udzielane są przez Zarządcę parkingu.
 4. Korzystający z parkingu, poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu:
  a) wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w sytuacjach opisanych w §8;
  b) zobowiązuje się, niezależnie od innych opłat, do uiszczenia na rzecz Zarządcy parkingu kwoty odpowiadającej odpłatności za odholowanie, na podstawie faktury, lecz nie więcej niż 350 zł;
  c) przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu swoim i innych osób, powstałe podczas i na skutek odholowania pojazdu oraz po jego odholowaniu.

§ 9.

Postanowienia końcowe

 1. Uchybienia w stosowaniu niniejszego regulaminu będą egzekwowane na drodze sądowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Ogłoszenia

Ważne ogłoszenia dla korzystających z parkingu:

 1. W ostatnie poniedziałki miesiąca między godz. 18 a 22, ze względu na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie, są trudności z wyjechaniem lub wjechaniem na parking.
 2. Wdrożyliśmy system szlabanowy. Zachęcamy kierowców, abyście wchodząc lub wychodząc z parkingu przepuszczali w bramie samochody. Powód jest prosty – po przejściu pieszego szlaban się zamyka i kierowca musi czekać na powtórne otwarcie. Widać to tutaj: